Käyttöehdot

Tervetuloa MEDI Connection Oy:n (y-tunnus 2489119-4) ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä kukin yhdessä ja erikseen ”Palveluntarjoaja”) hallinnoimaan DigiRekry työkaluun.

Palvelun käyttöön liittyvät seuraavat käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”), joihin Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää riippumatta siitä, edellyttääkö Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei. DigiRekry on MEDI Connection Oy:n hallinnoima tuotemerkki. Palvelun käyttöön liittyy MEDI Connection Oy:n kulloinkin voimassa oleva Tietosuojaseloste, jonka löytää kohdasta:

https://mediconnection.fi/tietosuojaseloste

Palvelua käyttämällä Käyttäjä hyväksyy nämä palvelun tarjoajan Käyttöehdot sekä voimassa olevan Tietosuojaselosteen.

Johdanto

MEDI Connection Oy:n DigiRekry on työtä etsivän yksityishenkilön/ ammatinharjoittajan/ terveydenhuollon palveluita yritysmuodossa tarjoavan työn hakijan (Työn hakija) ja työtä tarjoavaa yritystä edustavan juridisen henkilön (Työn tarjoaja) välinen kohtaamispalvelu. Jatkossa sekä Työn hakijaa että Työn tarjoajaa kutsutaan nimellä Palvelun käyttäjä. Palvelun tarjoajana ja rekisterinpitäjänä toimii MEDI Connection Oy (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”). Palvelua käytetään verkkoselaimen välityksellä osoitteessa:

www.digirekry.fi

Palvelu on tarkoitettu 18-vuotta täyttäneille yksityishenkilöille ja rekisteröidyille yrityksille.

Rekisteröityminen

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy tässä luetellut yleiset käyttöehdot sekä MEDI Connection Oy:n Tietosuojaselosteen. Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua mainittujen ehtojen sekä muiden palveluntarjoajan mahdollisesti antamien palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Kukin käyttäjä antaa rekisteröityessään ja profiilia luodessaan vaaditut käyttäjätiedot, joiden avulla tämä voidaan tunnistaa ja yksilöidä paremman palvelun mahdollistamiseksi.

Rekisteröitymisen jälkeen palveluntarjoaja vahvistaa rekisteröitymisen DigiRekryyn sähköisesti järjestelmässä kuvatulla tavalla.

Tekijänoikeudet

DigiRekry palvelun tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Niiden kopiointi tai muu sopimukseton hyödyntäminen on Tekijänoikeuslain ja muiden säännösten vastaisena kiellettyä.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä on vastuussa siitä, että kaikki palveluun annetut tiedot ovat oikeita. Palvelussa olevia tietoja tulee käyttää ainoastaan palvelun tarkoitukseen, eli asiantuntijoiden työllistämiseen yhteistyössä Palveluntuottajan ja Työn Tarjoajan kanssa DigiRekry järjestelmän avulla ja sen käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjät sitoutuvat toimimaan palvelussa soveltuvien lakien ja hyvien tapojen mukaisesti sekä DigiRekry järjestelmän käyttöehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö, jos käyttäjän antamat tiedot eivät ole oikein tai jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä sitoutuu päivittämään tietonsa niiden muuttuessa ja sitoutuu antamaan MEDI Connection Oy:lle sen pyynnöstä aina tarvittaessa tietoja niiden oikeaan ylläpitoon liittyen.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia tarpeellisia toimenpiteitä käyttäjätunnuksensa ja salasananansa suojaamiseksi ja kantamaan vastuun kaikesta tämän käyttäjätilillä tapahtuvasta toiminnasta. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan palveluntarjoajalle viipymättä mahdollisesta käyttäjätilin luvattomasta käytöstä tai muista palvelun väärinkäytöksistä, mikäli sellaisia tulee käyttäjän tietoon.

Yrityskäyttäjä ymmärtää, että sen palveluun antamat tiedot ovat julkisesti kaikkien palvelua käyttävien työnhakijoiden ja työnantajien luettavissa. Yrityskäyttäjä tiedostaa, että palveluntarjoajalla on oikeus hyödyntää yrityksen palveluun antamia julkisia tietoja palvelun viestinnässä ja markkinoinnissa.

Yrityskäyttäjä sitoutuu kunnioittamaan työnhakijan yksityisyyttä, eikä näin ollen levitä tietoja hakijasta ja tämän kanssa käydyistä keskusteluista rekrytointiin osallistuvien tahojen ulkopuolelle.

Palveluun kirjautuvat rekrytointipalveluja tarjoavat kolmannen osapuolen toimijat kirjoittavat sopimuksen palveluntarjoajan kanssa. Sopimuksen rikkominen johtaa sopimuksessa määriteltyyn sanktioon.

Työn tarjoaja ilmoittaa kiinnostuksensa Työn hakijasta ja tarjottavasta työstä DigiRekrylle. Työn hakija ilmoittaa kiinnostuksensa Työn tarjoajasta ja tarjottavasta työstä DigiRekrylle. Työn hakija ja Työn tarjoaja sitoutuvat ilmoittamaan Palveluntarjoajalle DigiRekryn kautta saadun tiedon pohjalta syntyneestä rekrytoinnista 5 päivän sisällä osapuolten välille syntyneestä palvelusuhteen, vuokrasuhteen tai työsopimuksen alkamisesta ja/tai allekirjoituksesta sekä toteuttamaan järjestelmään perustietojensa päivittämisen aina olennaisesti muuttuneen tilanteen mukaisesti.

Molemmat osapuolet sitoutuvat myös antamaan Palveluntarjoajalle DigiRekryssä olevien tietojen päivittämiseen tarvittavia tietoja sekä itsenäisesti päivittämään Tarjottavaan työhön, Työn hakijaan tai Työn tarjoajaan liittyviä olennaisia tietoja.

Palveluntarjoajan vastuu ja palvelutaso

Palveluntarjoaja noudattaa tässä dokumentissa lueteltuja palvelun käyttöä koskevia ja palvelun tietosuojaselosteessa mainittuja ehtoja.

Palveluntarjoaja toimii ja palvelee käyttäjiään suurimmalla huolellisuudella ja ilmoittaa viipymättä asianosaiselle havaittuaan yksittäistä käyttäjää koskevia epäkohtia. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelukatkon tai palvelun virheiden aiheuttamista ongelmista eikä palvelun seurauksena mahdollisesti aiheutuvista palvelun käyttäjille syntyneistä suorista tai epäsuorista taloudellisista vahingoista.

Palveluntarjoaja pyrkii toteuttamaan palvelun virheettömästi ja poistamaan sen saatavuudessa olevat virheet ja toimintahäiriöt mahdollisimman joutuisasti. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa sitä, että palvelu toimisi ilman virheitä ja katkoksia. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään tähän sopimukseen tai palveluun liittyvästä välittömästä tai välillisestä vahingosta tai tiedon tai aineiston menetyksestä.

Henkilötietojen käsittely

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä palveluun. Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat palveluntarjoajan käyttäjä- ja asiakasrekisterissä. Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjien henkilö- ja yritystietoja suurimmalla huolellisuudella palvelun kulloinkin voimassa olevan Tietosuojase-losteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Palvelun käyttöön liittyy myös MEDI Connection Oy:n kulloinkin voimassa oleva Tietosuoja-seloste, jonka löytää kohdasta: (Kommentti: sama linkki liitetään myös Digisairaalan ja DigiRekryn verkkosivuille ja Digisairaala ja DigiRekry ovat MEDI Connection Oy:n hallinnoimia tuotemerkkejä.)

https://mediconnection.fi/tietosuojaseloste

Palvelun ja sopimusehtojen muuttaminen ja päättäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta, ottaa palvelu pois käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi uusien ominaisuuksien toteuttamiseksi ja lisätä erityisehtoja tai -toiminnallisuuksia mihin tahansa ominaisuuteen.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä palvelu välittömin vaikutuksin ilmoittamalla asiasta kirjallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaisesti poistaa passiiviset käyttötilit ja siten irtisanoa passiivisten käyttäjien palvelun käyttöoikeudet.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Palveluntarjoajalla on myös oikeus muuttaa palvelun hintoja osana käyttöehtojen muutosta. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, käyttäjällä on oikeus irtisanoa palvelu ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttöehtojen muutoksesta lähettämällä muutosta koskevan ilmoituksen palvelussa tai sähköpostitse. Palvelun käyttöehtojen muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on julkaistu Palveluntarjoajan verkkosivuilla. Käyttämällä palvelua muutoksien astuttua voimaan käyttäjä suostuu noudattamaan muutettuja käyttöehtoja.

Esteet palvelun käyttämisessä

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjälle aiheutuvasta menetyksestä, vahingosta tai työn viivästymisestä, joka johtuu palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota palveluntarjoaja ei olisi voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia se ei olisi voinut kohtuullisesti välttää tai voittaa. Esimerkkinä tällaisesta voivat olla palvelussa tapahtunut:
  • Työn tarjoajan tai Työn hakijan muuttunut tilanne, josta ei ole ilmoitettu ajoissa Palveluntarjoajalle
  • Palvelun ulkopuolella tapahtuneet tarjolla olevan työn, Työntarjoajan tai Työn hakijan tarjottua työtä koskeneet ulkopuoliset rekrytoinnit tai muut olennaiset muutokset.
  • Palvelun käyttöön liittyvät tekniset ongelmat, jotka Palveluntarjoaja sitoutuu korjaamaan niin nopeasti kuin mahdollista

Siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä palvelu siihen liittyvine käyttöehtoineen ja oikeuksineen sekä velvollisuuksineen edelleen kolmannelle osapuolelle kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Käyttämällä palvelua siirron astuttua voimaan käyttäjä suostuu palvelun siirtoon.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan lisäksi Suomen lakia ja käyttöehdoista aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä sovintoon, riidat ratkaistaan Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos palvelunkäyttäjä on yksityishenkilö, riitaisuudet ratkaistaan sen Suomen paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä tällä yksityishenkilöllä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Käyttöehtojen viimeinen päivitys

Nämä käyttöehdot on viimeksi päivitetty 28.7.2022.